บุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 09 3319 6999

 

 

 

 

 

 

 

 
ว่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ​​​​​​กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

 

นายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุธาริณี มังกรานนท์ชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางประภาวดี  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกรรณิกา  ถีระโคตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐพร  ภูแต้มนิล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจิระนันท์  ถวิลถึง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
           นางพิศมัย ญาณสถิตย์
         พนักงานจ้างเหมา
นายชัยนาศ  ภูแย้มไสย
พนักงานขับรถ
นายช่วง ไชยจอหอ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 

 
นายสุชาติ  ญาณประสพ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และกิจการพิเศษ
 
นางปิ่นอนงค์  มูลศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสิทธิชัย  ระหาญนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 166,404