ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

 
นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

 

   
นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
  นายสุชาติ  ญาณประสพ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางปิ่นอนงค์  มูลศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกรรณิกา  ถีระโคตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐสิทธิ์  สิงห์ด้วง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายธีรวุฒิ  วรโคตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางประภาวดี  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสุทธิพงษ์  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสิทธิชัย  ระหาญนอก
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
นางสาวณัฐพร  ภูแต้มนิล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจิระนันท์  ถวิลถึง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,316