บุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 09 2546 5508

 

 

 

 
นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ​​​​​​กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

 

นายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุธาริณี มังกรานนท์ชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางประภาวดี  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกรรณิกา  ถีระโคตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐพร  ภูแต้มนิล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจิระนันท์  ถวิลถึง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
           นางมุดารัตน์  ผลผาด
         พนักงานจ้างเหมา
นายชัยนาศ  ภูแย้มไสย
พนักงานขับรถ
นายช่วง ไชยจอหอ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 

 
นายสุชาติ  ญาณประสพ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และกิจการพิเศษ
 
นางปิ่นอนงค์  มูลศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์  ตาสาโรจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสิทธิชัย  ระหาญนอก
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,878