งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติศาสนพิธีและอำนวยความสะดวก ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,512