Get Adobe Flash player

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติชาวพุทธ

ผู้อำนวยการ พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์.
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์เผยแผ่ฯประจำจังหวัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Feed Display

ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

โรคปิดหูปิดปากปิดตา

ปลุกจิตสำนึกต้านโกง

ไม่ขี้โกงคนดีที่ไทยต้องการ1

"หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ข้อมูลพื้นฐาน

คลิกดูข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

อำนาจหน้าที่

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ.  2549

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

(ข)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(ค)  ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

(ง)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

(ฉ)  รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

(ช)  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

(ซ)  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ดำรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสระเสร ีอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคนในชาติยึดมั่นอยู่ในสามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่งคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติ
การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แต่เนื่องจากอาณาจักรและศาสนจักร ต้องประสานกัน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผู้รับสนองพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานกิจการทางศาสนา ตามประวัติและพัฒนาการโดยลำดับ ดังนี้

-
สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา มีราชบัณฑิต และ หมื่นราชสังฆการี รับมอบหมายภารกิจด้านการศาสนา
-
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงานคือ กรมธรรมการ กรมสังฆการี และกรมราชบัณฑิต

.. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง กรมศึกษาธิการ ขึ้นดูแลโรงเรียนต่าง ในขณะนั้น

.. 2435 รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถาน และกรมศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ

.. 2441 “ ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ และให้รู้จักการประกอบอาชีพ ในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนอบรม (.. 2442 กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่การอุดหนุนการศึกษา ให้กระทรวงธรรมการตามเดิม)

.. 2445 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ .. 121 ซึ่งมีบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกระดับ มีหน้าที่บำรุงการศึกษาในวัดอีกด้วย

.. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกองบัญชาการและแบ่งกรมใหญ่มีหัวหน้าเป็นอธิบดี 2 กรม คือ กรมธรรมการ และ กรมศึกษาธิการ และใน 2 กรมดังกล่าว ก็มีกรมเล็ก ซึ่งหัวหน้ามีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอยู่ในสังกัด คือ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ ขึ้นอยู่กับกรมธรรมการ ส่วนกรมราชบัณฑิต กรมวิสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา ขึ้นกับกรมศึกษาธิการ

.. 2462 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และโปรดให้ย้ายกรมธรรมการ ไปรวมอยู่ในพระราชสำนักตามประเพณีเดิม

ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกันไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”

.. 2469 เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงธรรมการ อีกครั้งหนึ่ง และย้ายกรมธรรมการ ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน ไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”

.. 2474 มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเข้าด้วยเช่นเดิม กรมธรรมการยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการเรื่อยมา แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง

.. 2484 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา

.. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2547  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่  40/2547 ลงวันที่  30  มกราคม  2547  ให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่ากองเป็นภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ภายในจังหวัด

ภายหลังจากนั้น  นายบัญฑิต  ชนะกาญจน์  ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอห้วยเม็ก  ได้รับคำสั่งที่  269 /2547  ลงวันที่   31  สิงหาคม  2547  ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา 8 (ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ) และได้ขอใช้สถานที่อาคารหนูอินทร์กิตติสาโรอนุสรณ์ (อาคารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เดิม) ในการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ถนนสนามบิน  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์(VISION)
เป็นองค์กรหลักที่ให้การสนองงานคณะสงฆ์ ส่งเสริมสนับสนุน อุปถัมภ์ และ คุ้มครองพระพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาวัด และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งการให้บริการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
พันธกิจ (MISSION)
 ๑. สนองงานคณะสงฆ์ ประสานส่งเสริมกิจการ และการบริหารการปกครอง
      คณะสงฆ์
๒. ให้การสนับสนุนส่งเสริม และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนสมบัติกลางของ
     พระพุทธศาสนา
๔. พัฒนาบุคลากรทางพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอด
     หลักธรรม
๕. เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็น
     ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
๖. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาระบบงาน
วัตถุประสงค์ (Objective)
๑. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการบริหารวัด และการปกครองคณะสงฆ์ของ
     พระสังฆาธิการ
๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม คุ้มครองพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
     และศาสนสมบัติกลาง
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
     พุทธศาสนิกชน